НовиниПринтирай

Oбява за публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – /АЧОС №1912/19.09.2017 г./, поземлен имот №045112 в местността „Крами дол” по КВС на с. Сапарево

ОБЯВА

 

 На основание: Решение №455  от Протокол №38/27.06.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08 343/27.07.2018г.  на кмета на Община Сапарева баня

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1912/19.09.2017 г./, представляващ поземлен имот №045112 в местността „Крами дол" по КВС на с. Сапарево, общ. Сапарева баня с площ 1,313 дка.,начин на трайно ползване: използвана ливада; категория на земята: осма, при граници и съседи:ПИ №№ 000069,045020,045111,045042 и 000070»

  

    1.Начална тръжна цена13 130,00 лв. за продажба на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №455  от Протокол №38/27.06.2018г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

     2. Краен срок за приемане на предложенията -  20.08.2018г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

     3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -21.08.2018г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

     4. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на имота. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

 5.Краен срок за внасяне на депозита -   20.08.2018г. -  17:00 часа.   

 6.Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 27.08.2018г. - 17:00 часа.

    7. Срок за закупуване на тръжни документи -   20.08.2018г.  - 17:00 часа.      

    8. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

  9. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 20.08.2018г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 28.08.2018г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

  11. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  27.08.2018г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   12.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг 27.08.2018г.  -  17.00 часа.                                    

  13. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - от 22.08.2018г. до 27.08.2018г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

За контакти:Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480